คณะผู้บริหาร

นายโชคชัย ชุมแวงวาปี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายฟ้าสาง คำทองเขียว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไพจิตร์ ชัยนิคม
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

นางชุติมา ไชยคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสุภาพร เซี่ยงใซ่
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

นายชวนากร ไชยวงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน